Labels

Pengertian Prosa

     Prosa ialah karangan bebas,maksudnya tidak terikat oleh ikatan-ikatan yang terdapat dalam puisi.Jenis-jenis prosa ditinjau dari zamannya,prosa bisa di golongkan kedalam prosa lama dan prosa baru.
      Prosa lama ialah prosa yang sudah ada sejak zaman dahulu.
Contohnya adalah :


  1. Dongeng ialah cerita yang tidak benar-benar terjadi,kebanyakan dongeng berkaitan dengan cerita-cerita aneh pada zaman dahulucontoh cerita dongeng adalah Malin Kundang,Lutung Kasarung,Bawang Merah dan Bawang Putih.
  2. Legenda adalah cerita rakyat zama dahulu yang berkaitan dengan peristiwa ata asal-usul suatu tempatcontoh cerita legenda adalah Sangkuriang,Batu Menangis.
  3. Fabel ialah cerita yang menggambarkan watak serta budi manusia dan pelakunya diperankan oleh binatang-binatang contoh cerita fabel adalah Sikura-kura dan Si Monyet.
  4. Mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa-dewi atau pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran asal-usul alam semsta,manusia,serta bangsa itu sendiri.Contoh mitos adalah Dewi Sri,Nyi Roro Kidul.
Prosa Baru ialah prosa yang diciptakan pada masa sekarang,prosa ini diketahui langsung pemiliknya.Prosa Baru meliputi:
  1. Novel adalah karangan prosa yang panjang yakni mengandung susunan cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang disekitarnya dengan menonjolkan watak serta sifat setiap pelakunya.
  2. Cerpen ialah karangan prosa pendek,karangan ini memberikan kesan tunggal yang dominan serta memusatkan diri pada suatu tokoh dalam satu situasi.
  3. Roman adalah karangan prosa yang menceritakan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwanya masing-masing,karangan roman lebih panjang daripada novel
  4. Biografi ialah buku yang memuat riwayat hidup seseorang tokoh yang ditulis oleh orang lain.


Artikel Terkait: